fbpx
Skip to content Skip to footer

психодиагностика

В психологичен кабинет се предлагат следните видове психодиагностика при деца, юноши, деца със СОП и възрастни:

Изследване на възрастни:

 1. Превенция на неврозите.
 2. Тест за изследване на характера
 3. Тест за тревожност.
 4. Вербална агресия.
 5. Прилага се метод за изследване на речта.
 6. Личностов тест за изследване на психотизъм, невротизъм, хипохндрия, депресия, хистерия, психопатия, параноя, психастения, шизоидия и хипомания
 7. Тест за самооценка
 8. Изследване на мисленето
 9. Тест за внимание.
 10. Изследване на пола и половия стериотип.

Изследване на деца и юноши :

 1. Психолого- педагогическа характеристика ( входно ниво ) при постъпване на децата в първи клас
 2. Педагогическа диагностика в детската градина.
 3. Откриване на когнитивни нарушения в училищна възраст.
 4. Проучване на знанията и уменията по роден език от подготвителна група за училище и първи клас.
 5. Изследване на възприятието при деца ( 6- 7г. )
 6. Тестове за изследване на въображението за деца в училищна възраст.
 7. Тест за изследване на интелигентността при деца и юноши.
 8. Тест за памет при деца и юноши.
 9. Тест за внимание.
 10. Личностови тестове
 11. Изследване на социална компетентност.
 12. Изследване на психоклимата.
 13. Изследване за превенция и диагностика невротизъм.
 14. Изследване на социалните умения и връзки.
 15. Беседа за проучване на социалните нагласи
 16. Изследване за лъжа.
 17. Личностна тревожност
 18. Изследване за агресивност
 19. Изследване на ценности.
 20. Групова сплотеност.
 21. Конфликтни ситуации.
 22. Стилове за решаване на конфликтни ситуации.
 23. Изследване на пола и половите роли.
 24. Екстравертност – интравертностност.
 25. Особености на висша нервна дейност
 26. Тест за самооценка.
 27. Структура на темперамента.
 28. Тест за личностови взаимодействия.
 29. Тест за професионална ориентация.
 30. Тест за фрустрация.

Изследване на деца със СОП ( вторична оценка ) и деца с аутизъм от 3- 6 години.

 1. Вторична оценка на общото развитие на дете или ученик със СОП
 2. Изследване на развитието на речта с аутизъм.
 3. Изследване на аутизъм при деца до 3 годишна възраст.

Резултатите от изследването се получават под формата на официален документ.

Психолог: Нели Пенчева