fbpx
Skip to content Skip to footer

Статии от вестници

МУТИЗМЪТДА СЕ КРИЕШ ЗАД  МЪЛЧАНИЕТО

 

 

Избирателният мутизъм е заболяване, което се среща при социалното функциониране в детска възраст и се характеризира със специфична изби- рателна речева активност от страна на детето, коя- то се изразява в това, че определени случаи децата демонстрират речевите си способности,  а в други отказват да го правят. Отказът от вербална ( чрез говор ) активност на детето обичайно се наблюда- ва в ситуации, които са извън комфортната позна- та или семейна  среда. Това типично поведение за заболяването е следствие от устойчив негативен заучен модел, при който индивидът използва мъл- чанието като метод за намаляване и контролиране на тревожността, появяваща се у него в специфич- ни социални ситуации. Извън семейната среда де- тето със селективен ( избирателен ) мутизъм е пла- хо, стеснително, несигурно, избягва очен контакт, а обичайната поза на тялото му е напрегната и из- разяваща защита. Въпреки отказа  от реч, децата са склонни да общуват по други начини: жестове, движения  с  глава, бутане, рисунки  или прошеп- ване на срички.  Това е съществен отличителен белег за състоянието, като се има предвид, че те разчитат главно на този алтернативен метод на комуникация в училищна или публична среда. Ос- вен основните симптоми на разстройството, при

много от децата може да се наблюдават подчер- тани личности особености, като високи  нива на тревожност, срамежливост, повишена сензитив- ност  ( способност  да се разбира  невербалната комуникация  на другите ), а също и специфични поведенчески   прояви   в  домашна  обстановка, като  свръхвербалност, съпротива към промени, склонност към избухвания и плач.

Селективния мутизъм е специфично психично раз- стройство в детска възраст. Независимо от ранно- то му установяване като диагностична единица, все още има много  ключови  аспекти  на етиологията ( причината ) и клиничните прояви остават неуточне- ни. Това от своя страна затруднява диагностицира-

нето и лечението на тежката симтоматика.

 

Психолог  Стара  Загора Нели  Пенчева   Андонова Психологичен  кабинет

град   Стара   Загора,   улица   „Странджа“   1, партер кв. Аязмото ( улицата срещу стадион Берое   )Работя   по   следните   направления в психологията с предварително запазен час:ЗАПАЗВАНЕ  НА  ЧАС:0882   946  650

ПСИХОЛОГ,  ПСИХОТЕРАПЕВТ

 

Leave a comment